ONE STROKE Abkantwerkzeuge - Matrizen

Winkel
V-Öffnung
Radius
Belastung
1V Matrize S84
Matrize,1V Matrize,S84,84,ANS84861,6HOS84861,ANS84862,6HOS84862,ANS84863,6HOS84863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V41.00 mm400 kN/m
1V Matrize S70
Matrize,1V Matrize,S70,70,ANS70861,6HOS70861,ANS70862,6HOS70862,ANS70863,6HOS70863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V61.50 mm550 kN/m
1V Matrize S7030
Matrize,1V Matrize,S7030,7030,ANS70301,6HOS70301,ANS70302,6HOS70302,ANS70303,6HOS70303,30°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

30°V61.50 mm400 kN/m
1V Matrize S71
Matrize,1V Matrize,S71,71,ANS71861,6HOS71861,ANS71862,6HOS71862,ANS71863,6HOS71863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V81.50 mm650 kN/m
1V Matrize S7130
Matrize,1V Matrize,S7130,7130,ANS71301,6HOS71301,ANS71302,6HOS71302,ANS71303,6HOS71303,30°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

30°V81.50 mm500 kN/m
1V Matrize S72
Matrize,1V Matrize,S72,72,ANS72861,6HOS72861,ANS72862,6HOS72862,ANS72863,6HOS72863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V102.00 mm900 kN/m
1V Matrize S7230
Matrize,1V Matrize,S7230,7230,ANS72301,6HOS72301,ANS72302,6HOS72302,ANS72303,6HOS72303,30°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

30°V102.00 mm600 kN/m
1V Matrize S74
Matrize,1V Matrize,S74,74,ANS74861,6HOS74861,ANS74862,6HOS74862,ANS74863,6HOS74863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V122.50 mm1000 kN/m
1V Matrize S7430
Matrize,1V Matrize,S7430,7430,ANS74301,6HOS74301,ANS74302,6HOS74302,ANS74303,6HOS74303,30°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

30°V122.50 mm700 kN/m
1V Matrize S77
Matrize,1V Matrize,S77,77,ANS77861,6HOS77861,ANS77862,6HOS77862,ANS77863,6HOS77863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V162.50 mm1000 kN/m
1V Matrize S79
Matrize,1V Matrize,S79,79,ANS79861,6HOS79861,ANS79862,6HOS79862,ANS79863,6HOS79863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V203.00 mm1000 kN/m
1V Matrize S82
Matrize,1V Matrize,S82,82,ANS82861,6HOS82861,ANS82862,6HOS82862,ANS82863,6HOS82863,86°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

86°V253.00 mm1000 kN/m
1V Matrize S70
Matrize,1V Matrize,S70,70,ANS70901,6HOS70901,ANS70902,6HOS70902,ANS70903,6HOS70903,90°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

90°V61.50 mm550 kN/m
1V Matrize S74
Matrize,1V Matrize,S74,74,ANS74901,6HOS74901,ANS74902,6HOS74902,ANS74903,6HOS74903,90°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

90°V122.50 mm1000 kN/m
1V Matrize S72
Matrize,1V Matrize,S72,72,ANS72901,6HOS72901,ANS72902,6HOS72902,ANS72903,6HOS72903,90°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

90°V102.00 mm900 kN/m
1V Matrize S84
Matrize,1V Matrize,S84,84,ANS84901,6HOS84901,ANS84902,6HOS84902,ANS84903,6HOS84903,90°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

90°V41.00 mm400 kN/m
1V Matrize S71
Matrize,1V Matrize,S71,71,ANS71901,6HOS71901,ANS71902,6HOS71902,ANS71903,6HOS71903,90°,42CrMo4,Durchgehärtet,ONE STROKE

90°V81.50 mm650 kN/m

Alle verfügbaren Werkzeuglängen von AMADA ONE STROKE Abkantwerkzeugen